S-E-R-V-I-C-E อีกหนึ่งแนวทางการสร้างนักบริการมืออาชีพ

สายงานบริการลูกค้า เป็นหนึ่งสายงานที่ต้องมีความสามารถที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ หลากคนคิดว่าใครๆก็ทำงานนี้ได้  ไม่ต้องจบมาในสาขาเฉพาะก็สามารถยื่นสมัครงานเพื่อเข้าทำงานในสายงานนี้ได้ จริงๆแล้วความคิดเช่นนี้ถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะสายงานนี้เปิดกว้างให้ใครที่มีใจรักในการบริการและมีความตั้งใจจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้บริการที่ดีกับผู้รับบริการสามารถสมัครงานเข้ามาทำงานนี้ได้ แต่หากขากคุณสมบัติต่อไปนี้ก็คงยากที่จะเข้ามาทำงานในสายงานนี้ได้ เรามาดูไปพร้อมๆกันว่าคุณสมบัติอะไรที่มีความสำคัญต่อการทำงานในอาชีพสายงานบริการลูกค้า

  1. ความรวดเร็วของการปฏิบัติงานและการให้บริการ คนยุคนี้ไม่ชอบรอ เพราะหากต้องรออย่างไม่สมเหตุผลทำให้เสียเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆ การให้บริการที่รวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้
  2. ยึดถือความถูกต้อง ให้บริการด้วยการให้ข่าวสาร ข้อมูล หางาน ที่ถูกต้องและชัดเจนเสมอ ให้ความเสมอภาคในการบริการกับลุกค้าทุกคน
  3. สามารถให้บริการในลักษณะ One stop service โดยพยายามทำให้ผู้รับบริการไม่ต้องประสานงานซ้ำซ้อน ควรอำนวยความสะดวกไม่ทำให้เป็นภาระของผู้รับบริการ
  4. การยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นหัวใจในการให้บริการ เต็มใจและความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ แสดงออกให้เห็นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ผู้รับบริการประทับใจ การที่ผู้ให้บริการมีใบหน้าและกิริยาท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายด้วยไมตรีจิต จะทำให้ผู้รับบริการรู้สึกว่ามีที่พึ่งที่สามารถช่วยเหลือเขาได้นำมาสู่ความประทับใจในระยะยาว
  5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี ตั้งแต่การต้อนรับด้วยน้ำเสียง และภาษาที่ให้ความหวังให้กำลังใจ ภาษาที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือทางโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้ำใจการให้บริการข้างในจิตใจ หากอธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน และใช้ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตจะทำให้งานบริการลูกค้าเกิดคุณค่า
  6. รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวังได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง การที่ผู้ให้บริการมีความเอื้ออาทร ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่รับบริการอย่างเต็มที่ จะทำให้ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ
  7. ต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในให้บริการเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ จะช่วยให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองเร็วขึ้นและลดภาระการทำงานของผู้ให้บริการได้
  8. พร้อมรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีการปฏิบัติงานส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นการนำข้อมูลกลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาตนต่อไป

โดยสรุปแล้วหากคุณอยากเป็นนักบริการมืออาชีพ ในสายงานบริการลูกค้า ขอให้ยึดปฏิบัติตามหลัก S-E-R-V-I-C-E ได้แก่

 

S = Smiling and Sympathy (ยิ้มแย้ม และเห็นอกเห็นใจ)

E = Early Response (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว)

R = Respectful (แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ)

V = Voluntariness manner (ให้บริการสมัครใจ)

I = Image Enhancing (รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองและองค์กร)

C = Courtesy (อ่อนน้อม สุภาพ)

E = Enthusiasm (กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น)