จบรัฐศาสตร์ ไม่เป็นปลัดอำเภอก็ได้นะ

คณะรัฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 สาขาหลัก ๆ คือ สาขาการเมืองการปกครอง สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขานี้มีมากถึงหลักหมื่นในแต่ละปี แม้ว่าหลายคนเมื่อเลือกเข้าศึกษาในสาขานี้จะมุ่งหวังทำงานราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ก้อย่างที่รู้กันว่าการเปิดสอบนั้นไม่ได้มีทุกปีและมีอัตราการรับเข้าทำงานที่ต่ำมาก คำถามต่อมาคือไม่เป็นปลัดแล้วเด็กรัฐศาสตร์จะสมัครงานอะไรดี  บอกก่อนเลยว่าสามารถหางานทั้งที่ตรงสาย และไม่ตรงสายที่เรียนมา

ต้องขอแสดงความยินดีก่อนเพราะมีหลายอาชีพและสายงานทีเดียวที่ต้อนรับเด็กรัฐศาสตร์เข้ามาทำงาน โอกาสการได้งานอาจจะแตกต่างกันแล้วแต่สาขาวิชาที่เลือกเรียนมา และยังมีตำแหน่งงานที่ไม่ระบุว่าต้องจบสาขาอะไรมาอีกด้วย เพื่อให้เด็กรัฐศาสตร์ที่ไม่คิดจะมุ่งสู่เส้นทางสายนักปกครองสามารถเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เราขอแนะนำ 3 สายงานยอดฮิตที่เปิดรับเด็กรัฐศาสตร์

  1. งานราชการ

นอกเหนือจากการสอบปลัด ยังมีตำแหน่งงานราชการและรัฐวิสาหกิจรวมถึงงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดรับให้เด็กรัฐศาสตร์มาสมัครงาน อาทิ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร นักวิชาการศึกษา นักการทูต

  1. งานบริษัทเอกชน

สำหรับคนที่ต้องการ และกำลังมองหาตำแหน่งงานในบริษัทเอกชน สามารถสมัครได้ในหลากหลายตำแหน่งอะไร เช่น เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (HR)  นักวิเคราะห์กลยุทธ์ นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน  งานการตลาด งานขาย งานด้านการประชาสัมพันธ์ งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานด้านการเงินการธนาคาร นักข่าวสายการเมือง นักข่าวสายข่าวต่างประเทศ นักข่าวสายเศรษฐกิจ

  1. งานในองค์กรไม่แสวงกำไร

ผู้ที่เรียนรัฐศาสตร์ถูกปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ทำเพื่อสังคม มีจิตาสาที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสการเข้าทำงานในองค์กรไม่แสวงกำไร เช่น มูลนิธิ องค์กรการกุศลที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น สิทธิมนุษยชน วิทธิสตรี คุ้มครองเด็ก ช่วยเหลือด้านแรงงาน ช่วยเหลือผู้ผลัดถิ่น เป็นการได้ใช้ความรู้ความสามารถและรักษาอุดมการณ์อีกด้วยงานประเภทนี้มีทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนทำงานต่างชาติต่างภาษา

 

  1. งานอิสระ

คนที่เรียนรัฐศาสตร์โดยพื้นฐานถูกสอนให้เป็นนักคิดและนักวางแผน มีความรู้ที่หลากหลายทั้งการจัดการ จิตวิทยา  ความสามารถในการวิเคราะห์ การประนีประนอม ความรู้เหบ่านี้นำมาสู่การโอกาสในการทำงานอิสระได้มาก ไม่ว่าจะเป็น การขายประกัน การเป็นนักเขียน การทำงานวิจัย

เห็นได้ว่าการสมัครงานไม่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะสายงานที่ตรงกับที่เรียนมา ในโลกยุคนี้มีงานมากมายที่รองรับคนจบใหม่ ขอแค่มีความมั่นใจมีการเตรียมตัวที่ดี มีทักษะที่พร้อมต่อการทำงานโอกาสได้งานก็มีมากเช่นกัน